سرود

از آن سوی مرز باور و تردید

می آیم

خسته ، بسته

می آیم

همرنگ درخت

در هجوم دی

می پایم

تا بهار می پایم

خاموشم و انتظار

سر تا پا

تا سبزترین ترانه را فردا

در چهچهه بوسه ی تو بسرایم

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرستوی عاشق

هنگامي كه با جرأت و شهامت تمام و متعهدانه عميقأ عشق مي ورزيد، حقيقت را به رابطه و ازدواج خود فرا مي خوانيد. [گل]